Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z sklepu internetowego sc7 znajdującego się pod adresem URL http://www.sc7.pl  , zwanego dalej "Sklepem".

2. W ramach Sklepu oferowane są usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Użytkownikom zakupu Kont Premium do najpopularniejszych serwisów hostingowych.

3. Właścicielem Sklepu jest StartUp Kaliciak prowadzony przez Piotra Kaliciak w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03-901 Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana dalej "Administratorem".

4. Dane kontaktowe: adres e-mail pomoc@sc7.pl
, adres AIP, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2
Rejestracja Użytkownika

1. Możliwość zakupu i korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Sklepie.

2. Użytkownik w ramach korzystania z Konta Użytkownika uzyskuje między innymi możliwość zakupu Konta Premium, wglądu do historii zawartych transakcji, zmiany ustawień konta Użytkownika, udziału w Programie Partnerskim.

3. Założenie i posiadanie Konta Użytkownika są bezpłatne.

4. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych.

5. Rejestracja Użytkownika odbywa się za pomocą formularza rejestracji dostępnego w zakładce http://www.sc7.pl/rejestracja , w którym Użytkownik podaje następujące dane:
a) Adres e-mail;
b) Nazwę Użytkownika;
c) Hasło do Konta Użytkownika.

6. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

7. W ramach weryfikacji przez Sklkep danych rejestrowych podanych przez Użytkownika, po przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny. W celu zakończenia rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest otworzenie linka aktywacyjnego.

8. Sklep zastrzega, iż jedna osoba może posiadać tylko jedno indywidualne Konto Użytkownika. W szczególności niedozwolone jest zakładanie dodatkowych Kont Użytkownika w celu wprowadzenia Administratora w błąd lub wyłudzenia korzyści majątkowych w ramach oferowanych przez Sklep programów partnerskich.

§ 3
Polityka ochrony prywatności

1.Użytkownik, będący osobą fizyczną, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie checkboxa wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03-901 Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Piotrowi Kaliciak , kontakt: pomoc@sc7.pl

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych.

5. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

6. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§4
Wymogi techniczne

1. Budowa strony Sklepu jest dopasowana do ekranu o rozdzielczości 1024x768.

2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Sklepu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128kbps;
b) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;
c) Procesor 1000 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM – 1024 MB,
d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;
e) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. Podczas odwiedzin Sklepu przez Użytkownika, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

5. Administrator informuje, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Użytkownika na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

6. Zleceniobiorca zwraca szczególną uwagę Zamawiającego na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika mimo, że nie będzie z niego korzystał wdanym momencie.

§ 5
Usługi

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a) dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami
c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zapłać” lub „Zatwierdź”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać” lub „Zatwierdź”.

4. Sklep zobowiązuje dostarczenia Kont Premium pozbawionych wad.

5. Aktualny Cennik w zakresie oferowanych Kont Premium, opublikowany jest w zakładce
http://www.sc7.pl/oferta . Wszystkie ceny uwzględnione w Cenniku są cenami brutto i zostały podane w złotych polskich. Jest to ostateczna cena dla Klient uwzględniająca już koszty dostarczenia.

7. Użytkownik dokonuje zakupu wybranego Konta Premium poprzez wybór z oferowanych Kont Premium i opłacenie według kwoty podanej w Cenniku.

8. Sklep udostępnia następujące formy płatności za usługi:
a) za pomocą wiadomości sms;
b) płatność e-przelewem.

9. Dokonanie płatności e-przelewem wymaga uprzedniego zalogowania w Sklepie. Płatność e-przelew przeprowadzana jest za pośrednictwem Przelewy24.

10. Sklep zapewnia obsługę maksymalnie 2 płatności SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund o wartości nie przekraczającej 9 PLN. Płatności SMS/MMS o wartości powyżej 9 PLN netto realizowane są w czasie do 20 minut.

11. Zamówienia obsługiwane są automatycznie - 24h na dobę, 365 dni w roku. System automatycznie przydziela użytkownikom Konto Premium i dane do niego wyświetla na ekranie monitora oraz wysyła na podany przy rejestracji adres e-mail.

12. Umowa o świadczenie wybranej przez Użytkownika usługi zawarta jest z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora. Od tej chwili liczony jest początek terminu ważności danego Konta Premium.

13. Klient i Sklep związani są ceną usługi obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.

§6
Zastrzeżenia

1. Administrator zastrzega, iż w ramach Sklepu nie są przechowywane żadne dane będące przedmiotem transmisji danych pobieranych przez Użytkownika, ani też zawartość czy treść tych danych nie są znane Administratorowi Sklepu.

2. Administrator oświadcza, że w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, w tym obejmujących transmisję danych w sieci telekomunikacyjnej:
a) nie jest inicjatorem przekazu danych;
b) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
c) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
Wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych.

3. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

4. Administrator zastrzega możliwość do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do usług w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Sklepu, Użytkowników i innych osób.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7
Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu, mogą być przedmiotem reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację w w formie elektronicznej na adres e-mail:
pomoc@sc7.pl , lub w formie papierowej na adres AIP, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

3. Reklamacja powinna określać:
a) imię i nazwisko lub firmę Zamawiającego;
b) dane kontaktowe;
c) informacje identyfikujące reklamowaną usługę;
d) przedmiot reklamacji;
e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Wniesione reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie (co do zasady w ciągu 24h), jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5. Użytkownik otrzyma odpowiedź w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub w inny sposób określony przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: http://www.sc7.pl/media/files/oswiadczenie.doc

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu wszystkich wpłaconych przez Użytkownika kwot w ciągu 14 dni.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; ?
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić´ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić´ dopiero po upływie 30 dni i których wartość´ zależy od wahań´ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż˙ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są? nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę?;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień´ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę? o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Koszty zwrotu usługi pokrywa Sklep.

5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zaprzestania korzystania z zakupionej usługi.

7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia usługi inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9
Program Partnerski

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Sklepu może przystąpić do Programu Partnerskiego Sklepu. W ramach Programu Partnerskiego Użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści za polecanie Sklepu innym osobom.

2. Użytkownik otrzymuje 0,20zł za każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się z przekazanego linku polecającego i dokona zakupu dowolnego Konta Premium.

3. Dodatkowo każdy zakup dokonany przez osobę, która uprzednio dokonała rejestracji z linku polecającego przekazanego przez Użytkownika, premiowany jest w wysokości 10% wartości brutto zamówienia tej osoby.

4. Środki pieniężne o których mowa w ust. 2 i 3 przekazywane są do Skarbonki Użytkownika dostępnej w ramach Konta Użytkownika.

5. Uzbierane w Skarbonce środki pieniężne mogą zostać:
a) Wypłacone na konto PayPal;
b) Wypłacone na rachunek bankowy.

6. Minimalna kwota wypłaty to 5zł, a czas weryfikacji oraz realizacji wypłaty wynagrodzenia wynosi 7 dni.

7. Zabronione jest podejmowanie czynności mających na celu wyłudzenia czy inne nadużycia związane z Programem Partnerskim. W przypadku stwierdzenia bezprawnych działań w przedmiotowym zakresie podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne, w tym dokonanie zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów ścigania.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
-
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
-
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
-
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
- wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a Sklepem;
- powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl

4. Regulamin Sklepu jest udostępniony nieodpłatnie poprzez jego publikację na stronie
http://www.sc7.pl/regulamin , w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach Sklepu.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana w Regulaminie zacznie obowiązywać w w terminie wskazanym przez Właściciela Sklepu, jednak nie krótszym niż 7 dni.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na podany podczas rejestracji e-mail wraz z datą, od której zmiany wejdą w życie.

7. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze lub strony postanowiły inaczej. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez zalogowanie się do Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Sklepuu i umowę rozwiązać, żądając jednocześnie usunięcia założonego w Sklepie Konta Użytkownika.

8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

9. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu Sklepuu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Sklepu. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Administrator podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.


Załącznik nr 1.:
Wzór oświadczenia od odstąpienia od umowy -
http://www.sc7.pl/media/files/oswiadczenie.doc
Załącznik nr 2.:
Informacje dot. Korzystania z prawa odstąpienia od umowy – pouczenie o odstąpieniu od umowy –
http://www.sc7.pl/media/files/odstapienie.doc